Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Jeżeli podłączyli Państwo nową nieruchomość do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, należy podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Również jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do MPWiK w Bochni sp. z o.o. o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (osoba fizyczna (format PDF, 130 kB)/podmiot gospodarczy (format PDF, 129 kB)) oraz dołączyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół odbioru przyłączy wraz z gwarancją Wykonawcy robót;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
 • wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy z MPWiK w Bochni sp. z o.o. (format PDF, 127 kB) (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
 • dowód osobisty;
 • wniosek o polecenie zapłaty (format PDF, 127 kB) (dotyczy odbiorców, którzy chcą korzystać z tej usługi);
 • wniosek o podpisanie umowy z najemcą (format PDF, 126 kB) (jeżeli nieruchomość będzie wynajmowana/wydzierżawiana).

 

Ponadto:

 • osoby fizyczne:
  • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;
  • w przypadku współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy;
  • w przypadku współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków (ewentualnie należy posiadać oświadczenie jednej ze stron w formie pisemnej);
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  • decyzja o nadaniu NIP;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.):
  • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  • decyzja o nadaniu NIP;
  • aktualny wypis z właściwego rejestru;
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze;
 • spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):
  • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  • decyzja o nadaniu NIP;
  • aktualny wypis z właściwego rejestru;
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze;
 • spółki cywilne:
  • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  • decyzja o nadaniu NIP;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę cywilną lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze;
  • umowa spółki cywilnej
 • wspólnoty mieszkaniowe:
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
  • decyzja o nadaniu NIP;
  • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
  • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
  • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
  • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner