Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Przed terminem rozpoczęcia robót osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest złożyć w siedzibie MPWiK Bochnia uzgodniony projekt techniczny przyłącza wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz przyłączenie do sieci wodociągowej i przygotowanie umowy o zaopatrzenie w wodę (format PDF, 43 kB) - w przypadku ubiegania się o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przygotowanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (format PDF, 43 kB).

 • we wniosku należy podać adres przyłączanej nieruchomości oraz wskazać wykonawcę i podać ustalony z nim termin wykonania robót.
 • do wniosku należy dołączyć:
  • plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej / decyzje pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub zgłoszeniu zamiaru wykonania przyłącza;
  • kserokopię protokołu (wraz załącznikiem graficznym) z Narady Koordynacyjnej (dawniej: ZUDP);
  • uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy (lub informacje, że uprawnienia są złożone w MPWiK Bochnia);
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;
   WNIOSKI BEZ KOMPLETU ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 • w odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni roboczych od jego złożenia MPWiK Bochnia przygotowuje umowę o zaopatrzenie w wodę oraz przydziela inspektora nadzoru nad zgłaszaną budową. Odpowiedź wraz z 1 egzemplarzem umowy wysyłana jest do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci
 • nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia robót osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci bądź wykonawca potwierdza telefonicznie lub osobiście termin rozpoczęcia prac i ustala z inspektorem nadzoru MPWiK Bochnia, termin wykonania włączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Zakres robót, do których zobowiązany jest wykonawca w ramach budowy przyłącza wodociągowego:

 • wykonanie wykopu z właściwym jego zabezpieczeniem dla całego zakresu prac łącznie z odkryciem rurociągu, aby umożliwić wykonanie włączenie przyłącza;
 • zabudowy zestawu wodomierzowego i ułożenia rur na odcinku od granicy nieruchomości do zestawu wodomierzowego;
 • wykonanie studzienki wodomierzowej, jeżeli jej budowa jest przewidziana w wydanych warunkach technicznych i dokumentacji technicznej;
 • ułożenia taśmy znacznikowej nad rurociągiem;
 • zasypania wykopu, montaż skrzynki dla zasuwy przyłączeniowej, montaż tabliczek informacyjnych dla armatury;

Po zakończeniu prac wykonawca sporządza dokumentacje powykonawczą zawierającą wykaz materiałów użytych do budowy i oświadczenie o zgodności wykonanych robót z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres robót wykonywanych przez MPWiK Bochnia w ramach włączenia do sieci miejskiej przyłącza wodociągowego:

 • montażu opaski przyłączeniowej lub trójnika z zasuwą przyłączeniową i klucza (bez skrzynki ulicznej) oraz odcinka przewodu do granicy nieruchomości;
 • połączenia opaski przyłączeniowej lub trójnika z zasuwą przyłączeniową z przyłączem ułożonym przez wykonawcę przyłącza;
 • próby szczelności;
 • płukania przyłącza;
 • montaż wodomierza;
 • plombowania zestawu wodomierzowego;
 • uruchomienia przyłącza

MPWiK Bochnia wykonuje włączenie do miejskiej sieci wodociągowej po uprzednim ułożeniu przez wykonawcę rur na całej długości przyłącza i wykonaniu podejścia i zabudowy dla zestawu wodomierzowego.

Przegląd odbywa się w obecności osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wykonawcy oraz inspektora nadzoru MPWiK Bochnia.

Inspektor nadzoru MPWiK Bochnia w trakcie pobytu na budowie sprawdza:

 • zgodność wykonania robót z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami;
 • prawidłowość ułożenia rur w odkrytym wykopie;
 • prawidłowość wykonania zabudowy zestawu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Potwierdzeniem przydatności przyłącza do eksploatacji jest protokół przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego (format PDF, 48 kB), stanowi on podstawę do wykonania montażu wodomierza, jego oplombowania i uruchomienia przyłącza wodociągowego. Przed zasypaniem wykopu należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu, zawierającej domiary do punktów stałych w terenie dla rurociągu i kształtek, współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych, rzędne posadowienia rurociągu i studzienki. Po dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz gwarancji od Wykonawcy przyłączy (format PDF, 39 kB), zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i zostaje wydany protokół przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego osobie ubiegającej się o przyłączenie.

Nie podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków będzie podlegało sankcjom przewidzianym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner