Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Przed terminem rozpoczęcia robót osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest złożyć w siedzibie MPWiK Bochnia uzgodniony projekt techniczny przyłącza wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i przygotowanie umowy o odprowadzanie ścieków
(format PDF, 43 kB) - w przypadku ubiegania się o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przygotowanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (format PDF, 43 kB).

 • we wniosku należy podać adres przyłączanej nieruchomości oraz wskazać wykonawcę i podać ustalony z nim termin wykonania robót.
 • do wniosku należy dołączyć:
  • plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej / decyzje pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub zgłoszeniu zamiaru wykonania przyłącza;
  • kserokopię protokołu (wraz załącznikiem graficznym) z Narady Koordynacyjnej (dawniej: ZUDP);
  • uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy (lub informacje, że uprawnienia są złożone w MPWiK Bochnia);
  • wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;
   WNIOSKI BEZ KOMPLETU ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 • w odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni roboczych od jego złożenia MPWiK Bochnia przygotowuje umowę na odprowadzanie ścieków oraz przydziela inspektora nadzoru nad zgłaszaną budową. Odpowiedź wraz z 1 egzemplarzem umowy wysyłana jest do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci
 • nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia robót osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci bądź wykonawca potwierdza telefonicznie lub osobiście termin rozpoczęcia prac i ustala z inspektorem nadzoru MPWiK Bochnia, termin wykonania włączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Zakres robót, do których zobowiązany jest wykonawca w ramach budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej:

 • wykonania wykopu dla całego zakresu prac łącznie z odkryciem głównego kanału, aby umożliwić wykonanie włączenia przyłącza z właściwym jego zabezpieczeniem;
 • ułożenia rur od granicy nieruchomości do budynku
 • wykonania studzienek rewizyjnych zgodnie z projektem technicznym;
 • zasypania wykopu w pełnym zakresie.

 

Po zakończeniu prac wykonawca sporządza dokumentacje powykonawczą zawierającą wykaz materiałów użytych do budowy i oświadczenie o zgodności wykonanych robót z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres robót wykonywanych przez MPWiK Bochnia w ramach włączenia do sieci miejskiej przyłącza kanalizacji sanitarnej:

 • wykonanie włączenia do studni rewizyjnej na kanale sanitarnym;

 

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od wykonania przez MPWiK Bochnia włączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości.

Przegląd odbywa się w obecności osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wykonawcy oraz inspektora nadzoru MPWiK Bochnia. Inspektor nadzoru MPWiK Bochnia w trakcie pobytu na budowie sprawdza:

 • zgodność wykonania robót z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami;
 • prawidłowość ułożenia rur w odkrytym wykopie;
 • prawidłowość wykonania studzienek rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

 

Potwierdzeniem przydatności przyłącza do eksploatacji jest protokół przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego (format PDF, 48 kB), stanowi on podstawę do uruchomienia przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przed zasypaniem wykopu należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu, zawierającej domiary do punktów stałych w terenie dla rurociągu i kształtek, współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych, rzędne posadowienia rurociągu i studzienki. Po dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz gwarancji od Wykonawcy przyłączy (format PDF, 39 kB), zawierana jest umowa o odprowadzenie ścieków i zostaje wydany protokół przeglądu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej osobie ubiegającej się o przyłączenie.

Nie podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków będzie podlegało sankcjom przewidzianym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Projekty UE

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner